تاثیر مجتمع های تجاری چند منظوره بر جامعه پذیری شهروندان