هیات مدیره مجتمع
 

مدیریت مجتمع و رئیس هیات مدیره مجتمع تجاری اداری زمرد مشهد

مهندس مهیار محبوب خراسانی

مدیریت مجتمع 

 مهندس هوشنگ نقدعلی

رئیس هیئت مدیره

 هیات مدیره مجتمع تجاری اداری زمرد مشهد