تصاویر جلسه مجمع مجتمع تجاری اداری زمرد مشهد سال۱۳۹۷